Header
SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA
 
SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA


SPLOŠNI POGOJI oglaševanja na oglasnih površinah Amicus

 1. Naročila za oglaševanje se sprejemajo izključno v pisni obliki, prav tako tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve. S potrditvijo naročila oglaševanja se naročnik strinja s splošnimi pogoji oglaševanja. Amicus si pridržuje pravico zavrniti naročilo oglaševanja v kolikor ima naročnik neporavnane zapadle obveznosti do izvajalca.

 2. Rezervacija oglaševanja je potrjena z dnem, pisne potrditve naročila oglaševanja s strani naročnika, ko je plačan predračun oz. skladno s pogodbo o oglaševanju.

 3. Oglasna sporočila na platnu ali plakati (vključno z rezervnimi oz. nadomestnimi plakati, ki predstavljajo 20% presežek dejanske količine plakatov) morajo biti dostavljeni na naslov izvajalca (Breznikova ul. 26, Domžale), najkasneje 2 delovna dneva pred pričetkom plakatiranja oz. nameščanja oglasnih površin, razen če to ni drugače dogovorjeno. V primeru zamude dostave ima izvajalec pravico prestaviti izvajanje nameščanja oglasnih površin na naslednji termin, naročnik pa nima pravice zahtevati podaljšanja ali znižanja cene plakatiranja. Izvajalec lahko na željo naročnika prevzame plakate z naslova, ki ga navede naročnik. Opravljena storitev prevzema se zaračuna posebej. V kolikor naročnik v roku enega tedna od poteka plakatiranja ne prevzame preostalih plakatov, preidejo le ti v last izvajalca.

 4. Oglasna sporočila (plakati, reklamno platno …) morajo biti izdelana skladno z navodili izvajalca. V primeru nepravilno izdelanih oglasnih sporočil izvajalec ne odgovarja za izgled oglasnega sporočila ali morebitno zamudo namestitve. Naročnik je v celoti odgovoren za vsebino oglasnega sporočila do izvajalca in tretjih oseb. V kolikor izvajalcu, zaradi vsebine oglasnega sporočila nastanejo kakršnikoli stroški se naročnik obvezuje povrniti nastale stroške izvajalcu.

 5. Naročilo oglasne akcije je mogoče brez stroškov pisno odpovedati najmanj 60 dni pred začetkom oglasne akcije. Za odpoved znotraj tega termina pa je naročnik dolžan plačati pavšalno nadomestilo naročene oglasne akcije, in sicer odpoved znotraj 60 dni pred začetkom akcije -20 %; odpoved znotraj 30 dni  pred začetkom – 50 % in odpoved znotraj 14 dni pred začetkom – 90 % vrednosti akcije.

 6. Izvajalec se obvezuje oglasna sporočila naročnika pravočasno namestiti, skladno s potrjeno ponudbo. Če v ponudbi lokacije niso opredeljene, jih bo enakomerno razporedil izvajalec po razpoložljivih lokacijah. V primeru, da po potrditvi naročila oglasne akcije izvajalec, zaradi višje sile, ne razpolaga z določeno dogovorjeno lokacijo, se zavezuje nadomestiti oglasno lokacijo z drugo primerno. V kolikor to ni mogoče se v sorazmernem delu zmanjša vrednost oglasne akcije. Naročnik se v tem primeru odpoveduje vsem odškodninskim terjatvam do izvajalca iz tega naslova.

 7. Osnova za obračun oglaševanja je potrjena ponudba ali simulacija plakatiranja. Oglaševanje se obračuna po ceni, ki je veljavna na dan potrjene ponudbe ali simulacije plakatiranja.

 8. Izvajalec sproti nadzoruje stanje oglasnih površin na terenu in odpravlja pomanjkljivosti. Izvajalec ne odgovarja za škodo, povzročeno s strani tretje osebe. V primeru, da naročnik ne dostavi rezervnih oz. nadomestnih plakatov, ima izvajalec pravico nadomestiti potrgane ali kakorkoli poškodovane plakate z drugimi plakati, naročnik pa nima pravice uveljavljati zahteve po znižanju plačila.

 9. Izvajalec je dolžan namestiti ali nalepiti oglasna sporočila v roku 48 ur od pričetka oglasne akcije, razen v primeru, če je nameščanje ali lepljenje moteno s strani višje sile ali nepredvidljivih okoliščin (vremenske razmere, zapore cest....), ali če je v ponudbi drugače določeno.

 10. Reklamacije se upoštevajo v primeru natančne opredelitve s strani naročnika. Izvajalec se obvezuje napake odpraviti najkasneje v roku 24 ur od prejema pisne reklamacije. Reklamacije po poteku plakatne akcije se ne upoštevajo.

 11. V obalnih občinah je z odloki občin določeno, kdaj morajo oglasna sporočila vsebovati prevode v italijanski jezik. Ob oddaji materialov za tisk lahko naročnik odda že oblikovane plakate z dvojezičnimi napisi. V tem primeru izvajalec poskrbi za ustrezno količino plakatov in  lepljenje le teh. V kolikor oddani materiali za tisk ne vsebujejo potrebnih dvojezičnih napisov, izvajalec poskrbi za prevod, izdelavo dodatnih nalepk (pasic) in lepljenje le teh na lastne stroške. Izvajalec v tem primeru ni odškodninsko odgovoren za vsebino prevoda do naročnika.

 12. V času volilnih in referendumskih kampanj lahko izvajalec, po predhodnem pisnem obvestilu naročniku, zmanjša obseg oglasne akcije oz. odstrani reklamno sporočilo za največ 30 dni. Stroške odstranitve in ponovne namestitve krije izvajalec. Izvajalec se obvezuje odstranjene oglasne plakate nadomestiti takoj po koncu volilne oz. referendumske kampanje v kolikor je to mogoče. V nasprotnem primeru izvajalec zaračuna naročniku zmanjšani sorazmerni del naročene oglasne akcije.Amicus d.o.o
Planina 3  
SI-4000 Kranj
info@amicus.si
www.amicus.si

Amicus d.o.o.
poslovna enota Domžale
Špruha 19
1236 Trzin

T: 01 722 54 30
F: 01 722 54 35